کاراته دو یعنی مبارزه و دفاع بادست خالی,این هنر ,به ما اجازه میدهد تا بر دشمن,به وسیله تکنیک های وتاکنیک های مناسب وبا استفاده از قسمت های مختلف بدن به طور عقلانی ومؤثر پیروز شویم

کاراته دو یعنی مبارزه و دفاع بادست خالی،این هنر ،به ما اجازه میدهد تا بر دشمن،به وسیله تکنیک های وتاکنیک های مناسب وبا استفاده از قسمت های مختلف بدن به طور عقلانی ومؤثر پیروز شویم .

● تاریخچه کاراته

گفته می شود کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله است ویکی از استادان اولیه ومبتکران این فن «بودیدهاراما» می باشد که حدود ۵۲۵ سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است .وی از پیشوایان مذهبی بود ،اوبه منظوراموزش به تنهایی از هند به راه افتاد وپس از راهپیمیی چند هزار کیلومتری خود وباپشت سر نهادن موانع طبیعی بسیارمشکل در ان زمانبه چین رسید ودر «ایالات هو نونان» ومعبد «شائولین»اقامت گزید .تعالیم او شامل تمرینات شدیدانضباطی وانجام اعمال پرهیز گاری بود .وی ۹سال گوشه گیردرکوه وغار ورنج وریاضت همراه باتفکر را گزراندوی ۱۸حرکت را ابداع نمود که زیر بنای حرکات کاراته امروزی است.

از طرفی به دنبال قانون منع استفاده از شمشیر ،مردم به سوی اموزش هنر مبارزه با دست خالی شدند که این امر باعث شکوفایی کاراته شد.

در سال ۱۹۲۱ استاد بزرگ کاراته «گیچن فوناکوشی »توانست با قدرت وظرافت این هنر را به ژاپن نیز معرفی کند.