راز طلایی موفقیت در کاراته تمرین،تمرین و تمرین است

شما در مسابقه باید با تمام وجودتان کاتا بزنید و کومیته کار کنید.

نکات مهم در تمرین عبارتند از:انظباط،وقت شناس بودن،پشتکار

 و ممارست داشتن،تمرینات را کاملا جدی گرفتن،

حرمت مربی،پیشکسوت،ارشد و حریف تمرینی را رعایت نمودن،

سخت کوشی مضاعف داشتن،رعایت تعادل در انجام تمرینات،

درست و اصولی انجام دادن هر تمرین و ...